مؤسسات معتبر

شکل تصویر یک

مزایای عضویت و اعتبار سنجی

  • مجلات بین المللی TESOL
  • به روزرسانی ها در مورد کنوانسیون ها و سمینارها
  • آموزش معلمان به 12 زبان
  • گواهینامه ها و گواهینامه های تحصیلات تکمیلی
  • استانداردهای به روز شده ، مدارک و اعتبارات بالاتر
  • بیمه زندگی معلمان ، بیمه مسئولیت و پوشش گروهی

شبکه سازی با سایر مؤسسات

  • اشتراک برنامه ها و شبکه سازی در میان اعضا
  • دانش آموزان برنامه هایی را برای تمرین و مشاهده رد و بدل می کنند
  • برنامه های تحصیلات تکمیلی از طریق دانشگاه های وابسته