آزمون TELPE

شکل تصویر یک

آنچه که باید در مورد آزمون TELPE بدانید.

آکادمی تیسول برای تعیین سطح متقاضیان و مشاوره هرچه بهتر برای شروع دوره های مناسب هر فرد قبل از ورود به دوره های آموزشی تیسول اقدام به برگزاری آزمون تعیین سطح Telpe می نماید. دانشجویان عزیز دوره های تربیت مدرس Tesol قبل شروع دوره ها اقدام به ثبت نام و ارسال مدارک پیش نیاز برای انجام آزمون ورودی Telpe بفرمایید.

    معیارهای آزمون سطح زبان انگلیسی آکادمی تیسول ایران

    ارزیابی معیارهای آزمون سطح زبان TELPE، برای ارزیابی سطح زبان شما از معیار زبان کانادایی CLB استفاده می کند.
    معیارهای آزمون CLB یک سطح 12 تایی سنجش است که برای توصیف مهارت های گوش دادن ، صحبت کردن، خواندن و نوشتن است.

    جدول زیر نتیجه معیارهای آزمون سطح زبان کانادایی شما را توضیح می دهد.برای یافتن معیارهای خود به ردیف سمت چپ نگاه کنید، و سپس برای آگاهی از سطح معیار خود در زیر کلمه مهارت به (گوش دادن ، صحبت کردن، خواندن و نوشتن) نگاه کنید.

    نمرات شما برای هریک از مهارت ها ممکن است متفاوت باشد، این طبیعی است.بعضی از افراد در شنیدن با صحبت کردن قوی تر هستند و برخی دیگر در خواندن و نوشتن قوی ترند.